חוזה המוכר במרמלדה2

תנאי שימוש מוכרים מרמלדה 2הסכם שימוש – שירותי הצגת מוצרים "במרמלדה 2"

מרמלדה ניו מדיה בע"מ (להלן: "החברה") שמחה להעניק לחתום מטה (להלן: "הלקוח") שירותי הצגת מוצרים למכירה באתר "מרמלדה 2"  (להלן: "האתר", "השירותים"), בכפוף לתנאים המופיעים בהסכם זה או במסמכים המצורפים אליו על דרך ההפניה (להלן: "ההסכם").


 • תנאי ההתקשרות והתמורה
  1. האתר מופעל על ידי החברה ומספק פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות (עוסקים) ולמוכרים פרטיים (להלן: "שירותי החברה") אשר מעוניינים למכור מוצרים. הלקוח מבין כי חלק מן השירותים שמוצעים כיום או שיוצעו בעתיד עשויים להיות מתומחרים בנפרד ובנוסף, ואינם כלולים בסעיף התמורה כהגדרתו בהסכם זה. מחיר כל שירות בצירוף מע"מ כדין, יפורט בנפרד במחירון של החברה, שיהיה תקף במועד רכישת השירות הרלוונטי (להלן: "השירותים הנוספים").
  2. הלקוח יבחר מראש באחת משתי אפשרויות לקבלת שירותי החברה ותשלום בעדם: (א) תשלום לחברה תמורת הצגה באתר של מוצר אחד או יותר למכירה לתקופה קבועה מראש (להלן: "תשלום בעד הצגת מוצרים"); או (ב) תשלום לחברה של עמלה בשיעור מסוים ממחיר המכירה של מוצר בעת מכירתו (להלן: "תשלום עמלת מכירה").
  3. ידוע ללקוח כי השימוש באתר נעשה באמצעות התקשרות של החברה עם גורם סולק (כגון משולם) אשר יבצע את חיוב הרוכש וזיכוי מרמלדה בתמורה המוסכמת במסגרת העסקה
  4. לפיכך, במסגרת הרשמת הלקוח לאתר לצורך קבלת שירותי החברה,  או לאחר מכן, יידרש הלקוח להעביר למרמלדה את פרטי חשבון הבנק שלו, חשבון חוקי ופעיל בבנק ישראלי. לחשבון זה תועבר התמורה ללקוח. אם לא הועברו פרטי חשבון, או שאינם תקינים, לא תועבר התמורה עד שיתוקן המצב. 
  5. ידוע ללקוח כי התמורה עבור מכירת הפריטים, בניכוי עמלות כפי שמופיע בהמשך, תועבר עד סוף החודש לגבי כל העסקאות המאושרות שקרו בחודש הקודם.
  6. בכל הנוגע לפתרון מחלוקות בין הלקוח לבין הרוכש, מרמלדה תפעל ליישוב המחלוקות כמיטב יכולתה, ראה תנאי שימוש 

 1. בחר הלקוח באפשרות של תשלום בעד הצגת מוצרים, יחולו התנאים הבאים:
  1. תקופת ההתקשרות ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה תהיה לתקופה שתיבחר ע"י הלקוח במעמד התשלום (להלן: "תקופת ההתקשרות") מתוך האפשרויות שתציע  החברה באותה עת. מוסכם כי במהלך תקופת ההתקשרות אין באפשרות הלקוח להפסיק את ההתקשרות והוא חייב לשלם את התמורה בעדה, גם במקרה שבו יבחר להפסיק את ההתקשרות במהלכה או להסיר את מוצריו מן האתר. בתום תקופת ההתקשרות, תוארך ההתקשרות לפי בחירת הלקוח ובהסכמת החברה וזאת כנגד תשלום התמורה לתקופת התקשרות נוספת, כפי שתהיה נקובה במחירון החברה באותה עת. במקרה שבו ההתקשרות לא תוארך לתקופה נוספת באמצעות ביצוע תשלום בגין תקופה זו, רשאית החברה  להסיר את מוצרי הלקוח מן האתר לאלתר בתום תקופת ההתקשרות המקורית.
  2. תשלום: הלקוח ישלם את התמורה המתאימה לכמות המוצרים שברצונו להציג באתר ולתקופת ההתקשרות לפי בחירתו, כפי שתופיע באתר באותה עת. התשלום יבוצע באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "אמצעי התשלום"). מובהר ומוסכם כי התשלום עבור כל תקופת ההתקשרות, יתבצע מראש וכי הסכום שישולם לחברה לא יוחזר בכל מקרה שהוא, לרבות עקב החלטת הלקוח לא לעשות שימוש באתר לשם הצגת מוצריו, בכל או חלק מתקופת ההתקשרות.
  3. עבור כל מכירה של פריט באתר תנוקה עמלת סליקה בגובה 1.2%.

 2. בחר הלקוח באפשרות של תשלום עמלת מכירה, יחולו התנאים הבאים:
  1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה תהיה לתקופה בלתי קצובה. החברה שומרת על זכותה להסיר מוצר שמציג הלקוח באתר  במקרה שבו אותו מוצר לא נמכר במשך 3 חודשים ממועד הופעתו לראשונה באתר או מכל סיבה אחרת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. תשלום: הלקוח ישלם לחברה תמורה בעד הצגת המוצר באתר רק במקרה של מכירת המוצר. התמורה תהיה עמלה של 20% מן המחיר שבו נמכר המוצר לצד ג' בתוספת מע"מ ולא כולל הוצאות שילוח (תתכן עמלה אחרת, כולל 0%,  בתקופת ההרצה של האתר, או לפי סיכום בין המוכר למרמלדה). העמלה כאמור תנוכה ע"י מרמלדה מן התמורה שהתחייב רוכש המוצר לשלם ללקוח ותועבר במישרין למרמלדה על ידי הגורם הסולק, או שתגבה על ידי החברה במישרין לפני העברת התמורה ללקוח. העמלה תוחזר ללקוח אך ורק במקרה של ביטול עסקה שאושר על ידי הגורם הסולק או ע"י החברה, בניכוי עמלות סליקה ככל שיהיו, ולא תוחזר ללקוח בכל מקרה אחר. 

 3. אחריות; פתרון מחלוקות
  1. הלקוח מאשר כי החברה אינה אחראית כלפי הרוכש בכל דבר ועניין הנוגע למוצרים ובכלל זה לטיב המוצרים, תכונותיהם, מצבם, התאמתם למטרתם וכיו"ב. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי כלפי הרוכש בקשר לכל דבר ועניין הקשור למוצריו. הלקוח מאשר כי אחריות החברה בקשר עם התשלום שעל הרוכש לבצע לטובתו מוגבלת ומתמצה בהעמדת ממשק דיגיטלי לביצוע עסקאות באתר באמצעות גורם סולק וכי לא תהיה לחברה אחריות בכל מקרה שבו הרוכש לא יבצע תשלום ללקוח, מכל סיבה שהיא. 
  2. ידוע ללקוח כי החברה משמשת כגורם מברר וכגורם מכריע בכל מחלוקת שתתעורר בין הלקוח לבין הרוכש וכי בירור ופתרון מחלוקת ייעשה בכפוף למדיניותה או באמצעות פניה לערכאות. החברה תעמיד לרשות הלקוח והרוכש ממשק שמטרתו לסייע להם במימוש מנגנון פתרון המחלוקת בהתאם למדיניותה, על מנת להביא לפתרון המחלוקת. 
  3. אחריות החברה תהיה מוגבלת לכך שבמקרה שבו עסקת מכר תבוטל ע"י הלקוח או ע"י הרוכש והחברה אישרה את הביטול ואת השבת התמורה לרוכש, תשיב החברה לרוכש את העמלה שנוכתה ממחיר הרכישה, ככל שנוכתה, באמצעות הגורם הסולק, או על ידה.

 4. לצורך קידום האתר החברה עשויה לערוך קמפיינים ממומנים וכן עשויה להשתמש בשירותי פרסום דיגיטליים של גוגל, פייסבוק וחברות דומות. ידוע ללקוח כי במסגרת ההתקשרות עם חברות אלה, הוא יידרש למלא אחר כללים מסוימים לגבי תוכן, שימוש בתמונות, זכויות צדדים שלישיים וכדומה. הלקוח מתחייב לעמוד בכללים אלה כפי שידרש והחברה שומרת על זכותה להורות ללקוח לתקן את הטעון תיקון או להסיר מן האתר כל תוכן וכל מוצר שלא יעמדו בכללים אלה, מבלי שיהיה בכך כדי לחייב אותה להשיב ללקוח את התמורה ששילם לחברה.

  1. מובהר כי, במקרה של איחור בתשלום התמורה או העמלה ע"י הלקוח לחברה, העולה על 14 ימים, תהיה החברה רשאית להסיר מיידית מן האתר את כל או חלק ממוצרי הלקוח וכן הלקוח יחויב בריבית פיגורים הקבועה בחוק וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלום ועד לתשלום בפועל, זאת מבלי לפגוע בזכויותיה של החברה עפ"י חוק. 
  2. החברה תפיק חשבונית מס כדין בעד כל תשלום שישולם לה.
  3. במקרה שבו הלקוח הוא "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, מצהיר ומאשר הלקוח כי הוראות החוק האמור ידועות לו והוא מתחייב למלא אחר הוראות החוק במסגרת פעילותו באתר לרבות כל הנוגע לזכויות הצרכן ל"ביטול עסקת מכר מרחוק" (ככל שיחולו). הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי כלפי כל רוכש או רוכש פוטנציאלי של מוצריו לקיום הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל סכום שהיא תישא בו (כולל הוצאות משפט) במקרה שבו תועלה נגדה טענה, דרישה או תביעה בקשר עם הפרת הלקוח את הוראות החוק.
  4. הלקוח מתחייב כי במסגרת פעילותו באתר לא יפר זכויות צד ג', לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות היוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות של צד ג', וישפה את החברה בגין כל סכום שהיא תישא בו (כולל הוצאות משפט) בקשר עם טענה, דרישה או תביעה שתוגש נגדה בעניין זה. 
  5. הלקוח מתחייב להשתמש באתר בכפוף לכל דין ובכלל זה לא להשתמש באתר על מנת לפרסם תוכן שגוי, לא מדויק, מטעה, משמיץ, שיש בו כדי הוצאת דיבה או שהוא או הצגתו באתר אינם כדין. כמו כן, מתחייב הלקוח לא למכור שירותי מין או מוצרים או שירותים לא חוקיים ע"פ דיני מדינת ישראל, לרבות חוק העונשין התשל"ז-1977 ופקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
  6. ידוע ללקוח והוא מאשר כי אם יפר איזו מהוראות הסכם זה או הוראה הקבועה בכל דין בקשר לשימוש באתר, החברה תהיה רשאית להפסיק את הופעת מוצריו באתר באופן מידי, ללא שתהיה מחויבת להשיב לו את התמורה ששילם לה הלקוח. 
  7. הלקוח מצהיר כי קרא  את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שפורסמו באתר, הבין את תוכנם והוא מסכים להם. הלקוח מצהיר כי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, כפי שיהיו מעת לעת. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת,  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה מתחייבת לעדכן את הלקוח בכל שינוי כאמור באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל שימסור לה הלקוח. על אף האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי הוא מבין שעל אחריותו להתעדכן בהתאם ולקרוא הודעות אלו בנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר, והוא מתחייב לעשות כן,  ולפעול בהתאם להם.
  8. מוסכם כי הדין החל על הפעולות באתר ועל התקשרות החברה עם הלקוח הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לכך נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
WhatsApp
π