תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

 • 1. קבלת תנאי השימוש
 1. השימוש באתר   marmelada2.marmelada.co.il (להלן: "האתר")  על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר, ביצוע קנייה בחנות באתר או ביצוע כל פעולה אחרת באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת מרמלדה ניו מדיה בע"מ ח.פ. 514349919 שכתובתה רח' קינג ג׳ורג׳ 48 תל- אביב (להלן: "מרמלדה" או "החברה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן ":תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש כלשהו באתר. 
 2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד מרמלדה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים, נושאי משרה ובעלי תפקיד במרמלדה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מרמלדה על פי תנאי השימוש שלהלן. מרמלדה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 • 2. כללי
 1. האתר מופעל על ידי מרמלדה ומספק שירותי זירת מסחר מקוונת בין משתמשים אשר מעוניינים למכור ולקנות פריטי יד שנייה (להלן: "המוצרים"). מובהר מרמלדה מספקת זירה פרסומית לבעלי חנויות (עוסקים) או למוכרים פרטיים (להלן ביחד: "המוכרים") אשר מעוניינים למכור את המוצרים לאחרים אשר מעוניינים לרכוש אותם (להלן: "הקונים") למען הסר ספק, מרמלדה אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים ואין בהצגת המוצרים משום מתן כלשהו מצד מרמלדה באשר לטיבם, מצבם או תכונותיהם, ובכלל זה מרמלדה אינה מתחייבת על נכונות התיאור של המוצרים באתר, שהוא באחריותם הבלעדית של המוכרים. מרמלדה מעמידה לרשות המוכרים את האתר כזירה להצגת המוצרים מטעמם בלבד ואין לראות את מרמלדה כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. 
 2. מובהר כי מרמלדה אינה צד לעסקה שבין המוכרים ובין הקונים ואין היא נוטלת עליה אחריות לביצוע והשלמת העסקה או לכל טענה של מי מן הצדדים באשר לעסקה, לרבות תנאי העסקה, אופן ביצועה והשלמתה, אלא ככל שמצוין אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה.
 3. כל המוצרים הנמכרים באתר הם פריטי יד שניה ולפיכך הם מוצרים משומשים, בעלי בלאי משתנה ונמכרים במצבם as is ללא שניתנת אחריות כלשהי מצד המוכר על המוצרים הנמכרים באתר. באחריות המוכר בלבד לספק את המידע הנדרש אודות המוצרים ומצבם לקונה באמצעות תמונות ונתונים. בחירת הקונה לעשות שימוש באתר משמעה אישור לידיעתו בדבר היותם המוצרים פריטי יד שנייה כאמור. 
 • 3. הרשמה לאתר
 1. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה ושימוש לאתר לכל משתמש קצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. ההרשמה באתר לרבות שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
 3.  בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 4.  על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו, באמצעות פרטי הזיהוי שלו. מרמלדה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות שימוש בלתי מורשה בפרטי הזיהוי של המשתמש במקורו במשתמש, לרבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
 5.  בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות קיומם של מוצרים בסל שטרם נרכשו, באמצעות שליחת מייל או הודעה אחרת לבעל החשבון.
 6.  משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18 הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני מרמלדה שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון את תנאי השימוש והסכימו להם. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את מרמלדה מכל אחריות בקשר לכך.
 7.  ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. מרמלדה אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה למרמלדה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.
 8. על המוכר לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות כתובת דואר האלקטרוני, מספר תעודת הזהות, צילום התעודה, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי ו/או חשבון בנק פעיל.

  4. הקמת חנות באתר ומכירת מוצרים
 1. מכירת מוצרים באתר מחייבת את המוכר לפתוח חנות וירטואלית באתר (להלן: "חנות"). פתיחת חנות לשם לביצוע מכירות של מוצרים באתר כרוכה בהרשמה לאתר ובתשלום לחברה כמפורט בהסכם למוכרים:  חוזה מוכרים מ2 . מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי התשלום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להפוך לבלתי פעילה את חנותו של המוכר באתר ולהשהות את ההצגה של מוצרים מצדו למכירה באתר במקרה שבו תעמוד לו יתרת חוב כלפיה, מכל סיבה שהיא.
 2. על המוכר להציג את המחירים של המוצרים בחנות כשהם כוללים מע"מ כדין. כל מחיר של כל מוצר בכל חנות באתר ייחשב ככולל מע"מ.
 3. המוכר מתחייב להפעיל את החנות שלו באתר בכפוף לתנאי שימוש אלה ובהתאמה מלאה אליהם ולמלא בקפדנות אחר כל האמור בהם בכל הנוגע להפעלת החנות וניהולה. לא יהיה תוקף לתנאים שייקבע המוכר אשר עומדים בניגוד לתנאי שימוש אלה או שאינם בהתאמה אליהם והם ייראו כמבוטלים. מרמלדה שומרת על זכותה לדרוש מהמוכרים לשנות את תנאי השימוש שקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. הקמת חנות באתר תיעשה על ידי המוכר באופן עצמאי, באמצעות האתר.  על מנת לפתוח חנות באתר, למוכר חייב להיות חשבון פעיל על שמו בבנק בכדי לקבל את התשלומים בעד המוצרים שיימכרו באמצעות האתר. תשלומים מאת המוכר לחברה יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, אשר המוכר יזין את פרטיו למערכת.
 5. המוכר מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך מכירת המוצרים באמצעות החנות ולא להעבירם לצד שלישי שאינו מורשה לקבלם על פי תנאי שימוש אלה.
 6. פרסום מוצר ע"י המוכר בחנות באתר מחייב את המוכר במכירתו ואספקתו לקונה בעד המחיר שינקוב המוכר לצד המוצר. המוכר יתאר באופן מדויק את המוצר, מצבו, טיבו ופרטיו וימנע מכל הטעיה של הקונה באשר למוצר. תיאור המוצר יתבצע באמצעות תיאור מילולי, באמצעות העלאת תמונות של המוצר ובאמצעות קישורים (ככל שהדבר רלוונטי). המוכר הינו האחראי הבלעדי למצג שהוא נותן לקונה ביחס למוצר, מצבו, טיבו ופרטיו וכן הוא אחראי בלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר, בכל מדיה שהיא ובכל אופן שהוא. המוכר מתחייב שלא להעלות לאתר מידע כלשהו (לרבות כל מדיה שהיא) אשר עשויים להפר זכויות של צד שלישי או שעומדים בניגוד לתנאי שימוש אלה.
 7. המוצרים באתר מרמלדה2 מחולקים לפי קטגוריות. על המוכר לתייג את המוצרים שאותם הוא מציע למכירה בחנות תחת הקטגוריות המתאימות. מרמלדה שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם המוכר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. מחירי המוצרים המוצגים באתר ע"י המוכר חייבים להיות מלאים ומדויקים ולא יתווספו אליהם עלויות או תשלומים נוספים שלא נכללו בהם במקור, למעט דמי משלוח. המוכר רשאי לגבות דמי משלוח כמוגדר באתר. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה ומפורשת. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה.
 9.  הקניה באתר תעשה באמצעי תשלום שונים (כרטיסי אשראי, BIT ואמצעי תשלום נוספים לפי שיקול דעת החברה). התשלום למוכר יבוצע עד סוף חודש קלנדרי, בעד כל הקניות שבוצעו בחודש שקדם לו ואשר החברה קיבלה את התשלום בגינן. התשלום יבוצע לחשבון הבנק של המוכר שפרטיו נמסרו על ידו למרמלדה.  באחריות המוכר לוודא שפרטי חשבון הבנק מדויקים ומעודכנים ולא תישמע כל טענה בדבר אי נכונות פרטי חשבון הבנק שהזין המוכר באתר.  
 10. כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שחלים על המוכר בגין מכירת מוצרים בחנות שלו באתר ישולמו במלואם ובאופן בלעדי ע"י המוכר ומרמלדה לא תשא בכל אחריות לכך.
 11. מן התשלום למוכר, תנכה החברה עמלות מכירה ועמלות סליקה, בהתאם להסכם שבין החברה למוכר. מרמלדה תעביר למוכר חשבונית מס כחוק בעד ניכויים אלו. ככל ועל המוכר לשלם לחברה תשלומים נוספים בגין שירותים שרכש מן החברה, מרמלדה תשלח בתום כל חודש קלנדרי חשבון הכולל את התשלומים הנוספים כאמור. החיוב בגין התשלומים הנוספים יבוצע באמצעות כרטיס האשראי של המוכר המצוי בידי מרמלדה. החברה שומרת על זכותה לקזז מכל סכום שיגיע למוכר ממנה כל סכום שחב לה המוכר בגין תשלומים נוספים. במקרה של ביטול עסקה וזיכוי הקונה לאחר שגבתה החברה את עמלתה בגינה, החברה תזכה את המוכר בגין העמלה כאמור בניכוי עמלת העברה בתוך 3 חודשים ממועד ביצוע העסקה שבוטלה. 
 12. במקרה שבו תתעורר מחלוקת בין מוכר לבין קונה ביחס לעסקה מסוימת, מרמלדה תסייע לצדדים בפתרונה בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.
 • 5. רכישת מוצרים באתר
 1. ביצוע רכישה של מוצרים באתר מחייבת הרשמה או התחברות לאתר. 
 2. על הקונה לבחון היטב את כל הפרטים אודות המוצר שברצונו לקנות והוא מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלחברה אין יכולת לוודא או לאמת את פרטי המוצר, לרבות מצבו וטיבו, ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין כך. 
 3. ביצוע רכישה באתר היא מחייבת, סופית ובלתי ניתנת לביטול ועל הקונה להשלים את רכישת המוצר ולשלם את מלוא התמורה בגינו למוכר. ביטול עסקה ייעשה אך ורק באחד מן המקרים המיוחדים אשר מפורטים בתנאי שימוש אלה.
 4. תשלום עבור רכישת מוצר באתר תעשה באמצעי תשלום שונים (כרטיסי אשראי, BIT ואמצעי תשלום נוספים לפי שיקול דעת החברה).  
 5. הקונה מתחייב לשמור על כלל הפרטים בחשבונו באתר מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום.
 6. כל תשלומי המיסים ותשלומי החובה אשר חלים בגין ביצוע עסקאות באתר יחולו על המוכר והקונה בלבד ומרמלדה לא תשא בכל אחריות לכך.
 7.  התשלום עבור פרסום מוצרים יגבה מיידית דרך כרטיס אשראי.
 • 6. ביטול עסקאות ופתרון מחלוקות
 1. ביטול עסקה לרכישת מוצר באתר ייעשה בהתאם לתנאי שימוש אלה ובמקרים אשר מפורטים להלן בלבד:
  1. אי אספקת המוצר – במקרה שבו המוצר לא יסופק לקונה בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה, בין אם בחר באיסוף עצמי או במשלוח, על הקונה להודיע על כך לחברה מייד עם תום ארבעת ימי העסקים כאמור, באמצעות שירות הצ'אט באתר. החברה תסייע לקונה בביצוע בירור מול המוכר באשר לאי אספקת המוצר, במטרה להשלים את אספקת המוצר בהקדם האפשרי.  הקונה מתחייב לשתף פעולה עם החברה ולספק לה את כל המידע הרלוונטי שיידרש על ידה לצורך כך. 
  2. אי התאמה -  על הקונים באתר להודיע למרמלדה, תוך 6 ימי עסקים  ממועד הרכישה, אם המוצר שהזמינו אינו תואם לתיאור שלו באתר.  ההודעה היא רק דרך הצאט המופיע באתר.   מרמלדה תעשה כל מאמץ סביר לברר ולפתור את הבעיה שהתעוררה.  הקונה מתחייב לשתף פעולה עם תהליך זה, ולספק אינפורמציה נדרשת לתהליך. 
  3. הקונה מסכים כי מרמלדה תשמש כבורר בכל סכסוך בינו לבין המוכר, והחלטתה מחייבת אותו. באם הפניה היא  לאחר יותר מ-6 ימי עסקים, מרמלדה אינה מתחייבת להשבת סכום הקניה או חלק ממנו. למען הסר ספק - לא ניתן להתחרט על ביצוע העסקה, ולא יוחזר סכום כלשהו אם אין סיבה ממשית לביטול.
  4. הקונה מסכים כי מרמלדה תשמש כבורר בכל סכסוך בינו לבין המוכר, והחלטתה מחייבת אותו. באם הפניה היא  לאחר יותר מ-4 ימי עסקים, מרמלדה אינה מתחייבת להשבת סכום הקניה או חלק ממנו. למען הסר ספק - לא ניתן להתחרט על ביצוע העסקה, ולא יוחזר סכום כלשהו אם אין סיבה ממשית לביטול.

 

 1. אי הסכמות בין המוכר לקונה: מרמלדה מודעת לכך שיתכנו אי הסכמות בין המוכר לקונה, בנוגע לעסקת רכישה, אם בגלל אי הבנה ואם בגלל פעולה בזדון של המוכר או של הקונה. מרמלדה תעשה ככל יכולתה לפתור בעיות אלו ולנסות להשיב המצב לקדמותו, אך אינה יכולה להתחייב על כך - זו אינה עסקה בין חנות לקונה, זו עסקה (ברב המקרים) בין שני אנשים פרטיים. תמיד יעשה ניסיון ליצור דיאלוג בין הקונה למוכר, מתוך רצון לפתור הבעיות ביניהם. אם נכשל הניסיון, מרמלדה תתערב ותכריע כמיטב הבנתה. אם מרמלדה תגיע למסקנה כי מי מהצדדים פעל ביודעין להטעות את הצד השני, היא תפעל להשבת המצב לקדמותו, והצד הפוגע לא יוכל יותר להשתמש בשירותי החברה.
 2. המוכרים באתר מתחייבים לשתף פעולה עם התהליכים לעיל, ולספק כל אינפורמציה נדרשת לתהליך. המוכר מסכים כי מרמלדה תשמש כבורר בכל סכסוך בינו לבין הקונה, והחלטתה מחייבת אותו. מרמלדה תעשה ככל יכולתה להגן על המוכרים במקרים בהם פעלו בתום לב, פירסמו את מוצריהם ביושר, שלחו אותם כמובטח, וכל פעולה הנדרשת לקיום סחר הוגן. במקרים אלו מרמלדה תעשה ככל יכולתה  שהתשלום המגיע למוכרים יגיע אליהם

 7. הגבלת אחריות

 1. מרמלדה אינה צד לעסקת המכירה של המוצרים בין המוכרים והקונים. מרמלדה לא תהיה אחראית לאמיתות או דיוק פרטי המוצרים באתר ולא תהיה לה כל אחריות לגבי כמות ואיכות המוצרים וכל עניין שקשור בהם. אין לחברה את היכולת לוודא כי המוכר או הקונה השלימו את עסקת המכירה בהצלחה, אלא ככל שמי מהם ידווח לה על כך. 
 2. למרמלדה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם  וכל פרט אחר אודות משתמשי האתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי האתר או של תוכן או מידע אשר מפורסמים באתר ע"י משתמשי האתר. מרמלדה לא תהיה אחראית לזהות משתמשי הקצה ולתוכן והמידע המפורסמים באתר.
 3. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. מרמלדה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
 4. מרמלדה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
 5. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד מרמלדה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות המוכרים ועוד.
 6. מרמלדה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י המוכרים או ע"י מי ממשתמשי הקצה באתר.
 7. מרמלדה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. מרמלדה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 8.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של מרמלדה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמש קצה וסך האחריות והחבות הכוללת של מרמלדה הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה כנגד מרמלדה.
 9.  על אף האמור לעיל בתנאי שימוש אלה, מרמלדה רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של המוכר, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש קצה באתר, מרמלדה תהיה רשאית למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם  במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

  8. קניין רוחני
 1.  האתר הינו רכושה הבלעדי של מרמלדה ומרמלדה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מרמלדה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממרמלדה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
 2.  משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה

מפורשת מבעלי הזכויות. מרמלדה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה. במידה ועולה חשד להפרת סעיף זה, ניתן לדווח כאן .

 1.  משתמש הקצה מעניק בזאת למרמלדה רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.

  9. פעילות אסורה

הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

 1. פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.
 2.  אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.
 3.  אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
 4. .אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.
 5.  אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.
 6. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים. 
 7. אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.
 8. אסור אזכור מרמלדה או הפניית קישור מאתר מרמלדה לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
 9. מרמלדה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
 10. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. 
 11. לא יכניס המוכר למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.
 12. בנוסף, אסור להעלות, להציג ולמכור באתר מוצרים השייכים לרשימת המוצרים האסורים, מוצרים כאלה יוסרו מיידית והמוכר שלהם וכל מוצריו יוסרו גם הם מהאתר.
  10. שונות
 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות או סעד של מרמלדה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של מרמלדה הקיימים לה על פי דין.
 3. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מרמלדה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של מרמלדה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 6. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק. .7 הודעות יימסרו למרמלדה באמצעות הבוט כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת ההודעה כאמור, (לא כולל סופי שבוע וחגים)


נספח: מדיניות פתרון מחלוקות של מרמלדה

נספח זה מסכם את מנגנון פתרון המחלוקות כפי שהופיע בסעיפים קודמים. הוא מוצג לשם הבהירות בלבד, הסעיפים לעיל הם המחייבים.

 

 1. מרמלדה אינה צד לקניה - היא בין המוכר לקונה
 2. במקרה של מחלוקת בין המוכר לקונה, יעשה מאמץ סביר לפתור אותה
 3. מירב המאמץ הוא ליצור קשר ישיר בין הצדדים בניסיון לפתור את המחלוקת, אם לא צלח: תתערב מרמלדה בתהליך
 4. מרמלדה אינה בית משפט, ויקשה עליה לוודא מי צודק - לכן המאמץ הוא לנסות להשיב את המצב לקדמותו
 5. אם המוצר לא סופק לקונה אחרי זמן סביר (כ-4 ימי עסקים), והמצב ידווח למרמלדה כראוי - הקונה יזוכה על הקניה למעט הוצאות העסקה (עמלות וכדומה), למוכר לא תועבר תמורת המכירה. מודגש כאן כי חובת הקונה לדווח על בעיה זו מוקדם ככל האפשר, אחרת יקשה על מרמלדה לזכותו
 6. אם המוצר סופק, אך אינו מתאים לתיאור שלו, מצבו, המידה שלו, צבעו וכדומה (זו החלטה בלעדית של מרמלדה), המוצר יוחזר, ישירות או דרך חברת Done, למוכר, על חשבון הקונה. באישור משלוח - יזוכה הקונה על הקניה למעט הוצאות העסקה (עמלות וכדומה). למוכר לא תועבר תמורת המכירה
 7. הממשק היחיד עם מרמלדה לפתרון מחלוקות הוא הצאט הקיים באתר
 
WhatsApp
π