מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות


1. קבלת מדיניות הפרטיות


השימוש באתר זה marmerlada2.marmelada.co.il (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י חברת מרמלדה ניו מדיה בע"מ ח.פ. 514349919 שכתובתה רח' קינג ג׳ורג׳ 48 תל-אביב (להלן: "מרמלדה").


במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד מרמלדה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה במרמלדה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מרמלדה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
מרמלדה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות
הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.


מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.


2. כללי


האתר מופעל על ידי מרמלדה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות בין לקוחות ברשת האינטרנט.
מרמלדה מספקת פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות (עוסקים) או למוכרים פרטיים (להלן: "המוכרים") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לאחרים (להלן: "הקונים"). למען הסר ספק, מרמלדה אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. מרמלדה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את מרמלדה כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים ואין לראות במרמלדה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. מרמלדה אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.


בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).


מרמלדה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גורמי סליקה, גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת מרמלדה. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.
הפרטים שיסופקו למרמלדה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות מרמלדה או כנגד מידע דומה שסופק למרמלדה.3. רישום לאתר


בעת רישום ראשוני באתר על הקונה להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא. מוכרים וקונים אשר מעוניינים לעשות שימוש באתר, עליהם להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון בנק).
יובהר, כי הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך ביצוע העסקאות באמצעות האתר וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה להצטרף לאתר או לרכוש / למכור מוצרים באתר.


4. השימוש במידע


השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של משתמש בקצה באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש הקצה.


מרמלדה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות,משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי מרמלדה לצרכים הבאים: לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש הקצה (בין על ידי מרמלדה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, במקרה בו המשתמש אישר משלוח כזה, על ידי סימון השדה "אני מעוניין/ת להצטרף לרשימת הדיוור של מרמלדה 2" (או ניסוח דומה). אם משתמש הקצה אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור, עליו ללחוץ על הקישור ׳הסרה׳ או Unsubscribe שמופיע בכל דיוור שנשלח ממרמלדה מרקט. אם ברצונו לעדכן את פרטיו ניתן ללחוץ הקישור ׳עדכון פרטים׳.


מרמלדה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, מרמלדה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: מרמלדה קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת מרמלדה את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ"ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל מרמלדה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה למרמלדה המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו מרמלדה תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו מרמלדה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.


5. שימוש ב Cookies


מרמלדה יכולה ותשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת
מידע.
משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.


6. אבטחת מידע


מרמלדה מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של מרמלדה מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, מרמלדה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה ( ובלבד שמרמלדה נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).


7. זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - ,1981 כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי מרמלדה משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. .2 לצורך עידכון או מחיקת פרטים יש לפנות אל מרמלדה 2 דרך הבוט המופיע בשירות לקונים בתחתית כל עמוד. בכניסה לבוט בחר אפשרות ״קונה״, לאחר מכן בחר ״עדכון/הסרת פרטים אישיים״ ולבסוף בחר ״הסרה״ מהאתר או ״עדכון פרטים״, הזן כתובת האימייל איתה נרשמת לאתר ופרטים נוספים אותם תרצה שנעדכן. לצורך הסרה מספיק להזין את כתובת האימייל.


8. שינויים


מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, מרמלדה תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

WhatsApp
π